Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1846z5b din data: 16/11/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1846z5b

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 192 14/11/2018
 ORDIN nr. 192 din 14 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 893 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 893 din 9 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 16 noiembrie 2018

3. HOTĂRÂRE 885 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 885 din 9 noiembrie 2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 894 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 894 din 9 noiembrie 2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 900 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 900 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul Rovina, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

6. HOTĂRÂRE 901 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 901 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

7. REGULAMENT 09/11/2018
 REGULAMENT din 9 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

8. NORMĂ 18 01/11/2018
 NORMĂ nr. 18 din 1 noiembrie 2018
privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 969 din 15 noiembrie 2018

9. ORDIN 1612 26/10/2018
 ORDIN nr. 1.612 din 26 octombrie 2018
privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 16 noiembrie 2018

10. DECIZIE 66 01/10/2018
 DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

11. DECIZIE 456 04/07/2018
 DECIZIA nr. 456 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 16 noiembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1699 al Comisiei din 9 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1699 al Comisiei din 9 noiembrie 2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2018 și 30 decembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 a Consiliului din 13 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 a Consiliului din 13 iulie 2018 privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

3. Decizia (UE) 2018/1697 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1697 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară

4. Regulamentul (UE) 2018/1671 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1671 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei din 9 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei din 9 noiembrie 2018 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 7543] (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Regulamentul (UE) 2018/1670 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1670 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

8. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Modificarea programului de sprijin pentru reforme structurale și noi instrumente bugetare pentru zona euro

9. Avizul Comitetului Economic şi Social European
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017) 825 final – 2017/0334 (COD)] - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre [COM(2017) 826 final – 2017/0336 (COD)]

10. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Îmbunătățirea guvernanței semestrului european: un cod de conduită pentru implicarea autorităților locale și regionale

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 197
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XXIV - COOPERAREA ADMINISTRATIVĂArticolul 197

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 175
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVIII - COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂArticolul 175 (ex-articolul 159 TCE)

13. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor O viziune teritorială pentru 2050: cum arată viitorul?

14. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Instrumente financiare pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale

15. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Îmbunătățirea punerii în aplicare a Agendei teritoriale a Uniunii Europene 2020

16. Avizul Comitetului Regiunilor
Avizul Comitetului Regiunilor — Mobilitatea în regiunile defavorizate din punct de vedere geografic și demografic

17. Avizul Comitetului Regiunilor
Avizul Comitetului Regiunilor – Pentru o abordare integrată a politicii urbane în Uniunea Europeană

18. Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat
Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc

19. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 307
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECapitolul 3 - Organele consultative ale UniuniiSecțiunea 2 - Comitetul RegiunilorArticolul 307(ex-articolul 265 TCE)

20. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 349
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE Articolul 349 (ex-articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)

21. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 174
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVIII - COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂArticolul 174(ex-articolul 158 TCE)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic